Alueen valmistautuminen

Fennovoiman ydinvoimalaitoksen rakentaminen Pyhäjoen Hanhikivenniemelle on Suomen suurimpia teollisia investointeja, joka vaatii alueen julkisilta ja yksityisiltä toimijoilta vahvaa yhteistyötä sekä kunta-, seutukunta- ja maakuntarajat ylittävää toimintatapaa. Alueelle Hanhikivi -projekti on valtava haaste, mutta hyvin hoidettuna myös suuri mahdollisuus. Hankkeen ammattimainen haltuunotto ja hoitaminen vahvistavat alueen mainetta suurten investointihankkeiden toteutusalueena. Asukkaille ja yrityksille suunnattujen palvelujen parempi konseptointi sekä tehokas ja selkeä tarjonta ovat keinoja, joilla varmistetaan investoinnin menestyksekäs toteuttaminen.

Yrityksille

Raahen seudun yrityspalvelut ja BusinessOulu ovat toteuttaneet yhteistyössä Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana -hanketta vuosina 2010-2014. Hankkeen hallinnoijana toimi Raahen seudun yrityspalvelut, osatoteuttajana BusinessOulu ja osarahoittajana ELY-keskus. Vastaavan tyyppiset yrityksille suunnatut hankkeet toimivat myös Ylivieskan seutukunnassa (P-P Avainveturit -hanke) sekä Kokkolan seutukunnassa (Suurhankkeiden koordinaatiohanke). Seudullisten hankkeiden tavoitteena on ollut parantaa alueen yritysten valmiuksia osallistua kansainvälisiin suurhankkeisiin, joista lähitulevaisuudessa merkittävin on Fennovoiman ydinvoimala Pyhäjoen Hanhikivenniemelle. Yhteistyössä ovat alusta saakka olleet mukana myös Kokkolan-, Ylivieskan-, Nivala-Haapajärven- ja Kemi-Tornion seudut sekä Oulun kauppakamari ja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät.

Yllä mainittujen hankkeiden kautta alueen yrityksille on hankittu ja välitetty tietoa suurhankkeiden tarjoamista mahdollisuuksista ja toimittajiin kohdistuvista vaatimuksista. Toisaalta hankkeiden kautta luotujen kontaktien kautta on välitetty tietoa alueen yritysten osaamisesta suurhankkeiden toteuttajien suuntaan. Käytännön toimenpiteinä yrityksille on järjestetty yleisiä infotilaisuuksia, joissa on tiedotettu suurhankkeiden aikatauluista ja toimitusketjujen muodostumisesta. Lisäksi on järjestetty erityyppisiä valmennuksia mm. dokumentaatioon, verkostoitumiseen ja alihankkijoiden auditointimenettelyihin liittyen. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Fennovoima, Finnuclear ry, STUK sekä laitostoimittaja kumppaneineen.

Parhaillaan alueella on käynnissä P-P Verkkopalvelut -hanke, jossa ovat mukana Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), Nivala-Haapajärven seutukunta, Raahen seutukunta sekä Ylivieskan seutukunta. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä on tuottaa informaatiota Fennovoima –hankkeen eri vaiheiden konkreettisesta toteutumisesta ja siitä, miten alueen yritykset pääsevät hankkeeseen mukaan (aidan ulko- ja sisäpuolisiin töihin). Hankkeessa myös tuotetaan tietoa suurhankkeista ja vientimarkkinoiden mahdollisuuksista. Pääpaino hankkeessa on yritysverkostojen kartoituksessa, käynnistämisessä ja tutoroinnissa. Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2015-31.12.2017.

Julkisen sektorin toimijoille

Suurhankkeisiin valmistauduttaessa on tärkeää, että myös julkisen sektorin toimijat ovat aktiivisesti mukana valmistautumisessa omien palvelujensa osalta. Pyhäjoen kunta antoi Raahen seutukunnan kehittämiskeskukselle syksyllä 2010 toimeksiannon Hanhikivi 2020 strategiaraportin kokoamisesta. Toimeksiannossa kartoitettiin alueen toimintaympäristö ja kuntien sekä muiden julkisten toimijoiden palvelutarjonta, jolla voidaan vastata alueella työskentelevien ja asuvien palvelutarpeisiin niin ydinvoimalan rakentamisen kuin käytönkin aikana. Sijoittumispäätöksen myötä on käynyt ilmeiseksi, että strategian ylläpitäminen ja päivittäminen on tärkeää.

Julkisen sektorin toimijoiden valmistautumiseen on toteutettu ajalla 9/2012 - 4/2015 Hanhikivi-yhteyshankepdf, 808 kb. Hankkeen päätavoitteena on ollut Hanhikivi-kokonaisuudesta saatavien positiivisten aluevaikutusten maksimoiminen sekä alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen ja toimintaedellytysten parantaminen suurprojektien toteutusalueena. Hanke keskittyy pysyvien yhteistyöverkostojen ja käytäntöjen luomiseen sekä hyödyntämiseen. Alueen palvelujen kokoamisella sähköiseen muotoon (Infopankki.fi) on ennakoitu Hanhikivi-hankkeen myötä alueelle etabloituvan ulkomaisen työvoiman tarpeita mm. viranomaisrekistereihin, asumiseen, hyvinvointiin, vapaa-aikaan ja kotoutumiseen liittyvissä asioissa. Hankkeen aikana on myös päivitetty vuonna 2010 julkaistu Hanhikivi 2020 -raportti, joka julkaistiin Hanhikivi-opas nimisenä. Suomenkielinen opas julkaistiin tammikuussa 2014 ja englannin sekä venäjänkieliset versiot helmikuussa 2014. Ruotsinkielinen opas julkaistiin helmikuussa 2015. Linkit oppaan sähköisiin julkaisuihin eri kieliversioilla löytyvät mm. tämän sivun vasemmasta reunasta.

Hankkeen hallinnoijana toimi Raahen seutukunnan kehittämiskeskus ja osatoteuttajina lisäksi Business Oulu sekä Pyhäjoen kunta. Yhteistyöhön ja kuntarahoitukseen osallistuu toteuttajaorganisaatioiden lisäksi Ylivieskan seutukunta ja Kokkolanseudun Kehitys Oy. Hankkeen EAKR -rahoitus tulee Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Julkisen sektorin valmistautumista jatketaan Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeessapdf, 808 kb (1.5.2015 - 30.6.2018). Hankkeen pääasiallinen toiminta liittyy Hanhikiven palvelukeskuksen puitteissa tapahtuvaan viranomaisyhteistyöhön (palvelukeskustyöryhmä) ja siinä erityisesti ulkomaisen työvoiman saapumisen ja asettautumisen prosesseihin sekä alueella olevan osaavan työvoiman ja avautuvien työpaikkojen kohtaamisen edistämiseen. Palvelukeskus on suunnitteilla Hanhikivenniemelle majoituskylän yhteyteen. Hankkeen koordinoimana eri tahojen yhteistyönä kehitetään palvelukeskuksen toimintoja siten, että rakennustyömaalle saapuvat työntekijät saadaan mahdollisimman hallitusti sekä työmaan hallintajärjestelmiin, että viranomaisten lupapalvelujen ja rekistereiden piiriin. Palvelukeskuksen toimintaprosessien kehittämiseen osallistuvat Fennovoiman, laitostoimittajan sekä pääurakoitsijoiden edustajia, viranomaisten edustajia, kunnallisten palvelujen edustajia sekä tarpeen mukaan muita toimijoita.

Jatkoyhteyshankkeessa kehitetään edelleen vuoden 2015 alussa julkaistujen alueellisten Infopankki.fi –sivustojen sisältöjä (työkalu mm. kotouttamiseen liittyen), vastaamaan yhä paremmin työperäisen maahanmuuton tarpeita, yhteistyössä hankealueen yritysten ja niissä työskentelevien ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden sekä Infopankki.fi -toimituksen (Helsingin kaupunki) kanssa.

Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeessa osallistutaan myös alueella käynnissä olevaan verkostoyhteistyöhön ympäröivien kuntien ja seutukuntien kanssa, Hanhikivi-kokonaisuuteen liittyen. Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeessa tehdään myös koko hankealuetta kattavaa ja alueelle saapuville yrityksille ja työntekijöille kohdennettua viestintää sekä sähköisten ja painetun materiaalin muodossa (mm. suurhankesivuston sekä Hanhikivi-oppaan päivittäminen).

Hanhikivi-jatkoyhteyshankketta toteuttaa hanketta hallinnoivan Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen lisäksi Pyhäjoen kunta. Toteuttajatahojen lisäksi osarahoittajina hankkeessa ovat mukana BusinessOulu, Kokkolanseudun Kehitys Oy, Kempeleen kunta, Limingan kunta, Ylivieskan seutukuntayhdistys sekä Kalajoen kaupunki. Hankkeen päärahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastosta ja rahoittajaviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus
Hillevi Ylitorvi
kansainvälistymispäällikkö, Hanhikivi-jatkoyhteyshanke
p. 040 830 3185
hillevi.ylitorvi(at)raahe.fi
www.rsyp.fi/suurhankkeet

Edvard Musijenko
projektiasiantuntija, P-P Verkkopalvelut -hanke
p. 040 135 6967
edvard.musijenko(at)raahe.fi

Pyhäjoen kunta
Helena Sydänmetsä
yhteyssihteeri, Hanhikivi-jatkoyhteyshanke
p. 040 359 6008
helena.sydanmetsa(at)pyhajoki.fi
www.pyhajoki.fi

Raahen kaupunki
Harri Tuomikoski
teollisuusasiamies
p. 040 1356 811
harri.tuomikoski(at)raahe.fi
www.raahe.fi

Ylivieskan seutukunta
Antti Kotka
projektipäällikkö, P-P Verkkopalvelut -hanke
p. 0400 958 180
antti.kotka(at)ysk.fi
www.ysk.fi

Kalajoen kaupunki
Miia Himanka
elinkeinojohtaja
p. 044 469 1246
miia.himanka@kalajoki.fi
www.kalajoki.fi

BusinessOulu
Jouni Kähkönen
yhteyspäällikkö, suurhankkeet
p. 044 703 1320
jouni.kahkonen(at)businessoulu.com
www.businessoulu.com/suurhankkeet

Kempeleen kunta
Miia Marjanen
elinkeinopäällikkö
p. 050 316 9701
miia.marjanen(at)kempele.fi
www.kempele.fi

Limingan kunta
Teemu Haapala
yrityspalvelukoordinaattori
p. 044 577 9037
teemu.haapala(at)liminka.fi
www.liminka.fi

Kokkolanseudun kehitys Oy
Sami Viljanen
yritysasiamies
p. 044 7809900
sami.viljanen(at)kosek.fi
www.kosek.fi